2. atletska utrka mladeži “Dolinom kardinala”

11. 05. — Krašić

Informacije

TZO Krašić
Krašić 101
10454 Krašić,
Tel./Fax +385 1 6270 488
tzokrasic@zg.ht.hr
www.tzokrasic.hr